Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.jagodasikora.pl

Administratorem strony jest Jagoda Sikora, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Jagoda Sikora Usługi Psychologiczne” z siedzibą w Katowicach (40-870) przy al. Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5482605996.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail sikora.jagoda@gmail.com.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Jagoda Sikora, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Jagoda Sikora usługi psychologiczne” z siedzibą w Katowicach (40-870) przy al. Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5482605996.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.jagodasikora.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie: formularza zapisu na newsletter i formularza kontaktowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu skontaktowania się z Użytkownikami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Administratora.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • UAB „MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera,
  • Małgorzata Iwacz – w celu księgowania faktur dokumentujących zakupy dokonane za pośrednictwem stronyNIP: 5481131591 NIP: 5482605996 KANCELARIA PODATKOWA MAŁGORZATA IWACZ JAGODA SIKORA GEN. J. HALLERA 31, 43-400 CIESZYN